Zasady wynajmu

CENA I OKRES WYNAJMU

 1. Cena wynajmu mebli eventowych i wyposażenia na imprezy uzależniona jest od okresu wynajmu (1 dzień / 3 dni / 5 dni / 7 dni) i podana jest w opisie produktu. Wynajem mebli jest liczony za cały dzień bez względu na to od której się rozpoczął. Wypożyczenie mebli i wyposażenia na 1 dzień obejmuje odbiór wieczorem tego samego dnia, którego się rozpoczęło.
 2. Cena wynajmu namiotów imprezowych uzależniona jest od okresu wynajmu (1 dzień / 2 dni / 3 dni / 4 dni) i podana jest w opisie produktu. W ramach wypożyczenia na 1 dzień istnieje możliwość montażu namiotów w przeddzień imprezy oraz ich demontażu w dzień po imprezie.
 3. Wynajem mebli i namiotów eventowych na 1 dzień dotyczy jedynie Warszawy, Łodzi i woj. mazowieckiego.
 4. Ubezpieczenie przedmiotu wynajmu (mebli, namiotów i wyposażenia) nie jest wliczone w cenę wynajmu. Klient odpowiada w pełnym zakresie za wynajęte rzeczy w całym okresie wynajmu, czyli od chwili ich przekazania do wynajmu, aż do momentu i odebrania przez pracowników AMADEO i podpisania protokołu odbioru.

OFERTA / ZAMÓWIENIE / PŁATNOŚĆ

 1. Oferta na wynajem mebli eventowych i wyposażenia na imprezy jest przygotowywana w oparciu o informacje na temat dokładnego terminu i miejsca wynajmu oraz warunków na miejscu montażu.
 2. Zamówienia na wynajem przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej i przesyłane drogą elektroniczną: e-mailem na adres .
 3. Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez AMADEO jest proforma określająca wartość oraz warunki płatności (stanowi ona jednocześnie informację handlową określającą ustalone warunki finansowe).
 4. Potwierdzeniem złożenia zamówienia przez najemcę (Klienta) jest wpłacenie zadatku w wysokości 50% wartości zamówienia brutto; brak wpłaty zadatku w ustalonym terminie anuluje zamówienie jako niepotwierdzone przez klienta.
 5. Wpłacony zadatek (rozumiany jako przedpłata za wynajem wniesiona w części lub w całości) nie podlega zwrotowi – prosimy o rozważne składanie zamówień.
 6. Zmiany w zamówieniu należy zgłaszać na min. 10 dni przed jego realizacją. Ewentualna zmiana nie może zmniejszać wartości zamówienia, a uzupełnienie zamówienia jest realizowane w miarę możliwości (dostępności mebli, namiotów i wyposażenia do wynajmu) .
 7. Rezygnacja z zamówienia (w części lub w całości) po wpłacie zadatku nie rozwiązuje umowy i nie stanowi podstawy do żądania zwrotu zadatku (przedpłaty).
 8. Płatność końcowa za wynajem musi nastąpić najpóźniej w przeddzień montażu. Brak dopłaty anuluje zamówienie bez prawa do zwrotu zadatku (przedpłaty).
 9. W przypadku odbioru osobistego wydanie towaru następuje po zapłacie kosztu wynajmu oraz po wpłacaniu kaucji zwrotnej, rozliczanej w terminie do 3 dni roboczych po oddaniu rzeczy z wynajmu.
 10. Faktura VAT za wynajem jest wystawiana niezwłocznie po realizacji wynajmu i wysyłana do najemcy (Klienta) pocztą elektroniczną (e-mailem). Fakturę w formie papierowej można otrzymać w naszym biurze obsługi klienta (ul. Poznańska 94, 05-850 Jawczyce).

TRANSPORT I MONTAŻ

 1. W AMADEO wynajem mebli prowadzimy zawsze z transportem (rozumianym jako dowóz i odbiór wynajętych rzeczy) realizowanym samochodami dostawczymi i ciężarowymi AMADEO.
 2. Koszt transportu jest uzależniony od miejsca dowozu/odbioru (miejsca imprezy), wielkości zamówienia oraz ew. utrudnień w dostępie do miejsca montażu (transport po schodach, windą, duża odległość od miejsca rozładunku, itp.). Koszt ten jest ustalany indywidualnie przy zamówieniu.
 3. Montaż mebli eventowych, namiotów imprezowych i wyposażenia na imprezy, rozumiany jako ustawienie w miejscu bezpośrednio przylegającym do miejsca rozładunku, jest wliczony w cenę wynajmu. Rozstawienie krzeseł stanowi koszt dodatkowy (2,00 zł/szt netto).
 4. Transport i montaż/demontaż wypożyczonych mebli, namiotów i wyposażenia w godzinach nocnych (20,00 – 8,00) oraz dni wolne od pracy jest dodatkowo płatny.
 5. Utrudnienia na miejscu montażu (takie jak przenoszenie po schodach, transport windą, przewężenia, wnoszenie, itp.) generują koszt dodatkowy klienta (Najemcy) ustalany indywidualnie, dlatego muszą być zgłaszane przed realizacją montażu. Nie zgłoszenie takich utrudnień powoduje naliczenie kosztu pracy dodatkowej lub odmowę dalszego montażu w sytuacji, w której utrudnienia takie powodują wydłużenie przewidzianego czasu trwania usługi (bez utrudnień).
 6. Opóźnienie w rozpoczęciu montażu i/lub demontażu z powodów innych niż związanych z wynajmującym (AMADEO) generuje koszt dodatkowy klienta (Najemcy) w wys. 100 zł netto/os za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia ponad pierwsze 15 minut opóźnienia.
 7. Opóźnienie rozpoczęcia montażu z powodów związanych z najemcą (Klientem), które przekracza 15 minut od ustalonej godziny montażu, może skutkować rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym i anulowaniem wynajmu.
 8. Przestój ekipy montażowej po rozpoczęciu montażu/demontażu stanowi koszt dodatkowy klienta (Najemcy) i wynosi 100 zł netto/os. za każdą rozpoczętą godzinę przestoju.
 9. Najemca (Klient) akceptuje fakt, że montaż wynajętych mebli, namiotów i wyposażenia eventowego może zostać wstrzymany, opóźniony lub całkowicie odwołany jeżeli niekorzystne warunki pogodowe (np. silny wiatr powyżej 7m/sek.) lub inne nieprzewidziane zdarzenia pozostające poza wpływem stron wynajmu (np. powódź, zagrożenie aktem terroru lub wojną, itp.) nie pozwalają na bezpieczne wykonanie prac montażu i/lub bezpieczne użytkowanie, o czym decyduje arbitralnie wynajmujący (AMADEO).
 10. Brak możliwości montażu wypożyczonych mebli, namiotów i wyposażenia w związku z wystąpieniem okoliczności niezależnych od wynajmującego (powódź, zalanie, porywisty wiatr, ulewny deszcz, itp.) nie stanowi podstawy anulowania zamówienia i zwrotu wpłaconego zadatku lub zaliczki.
 11. Wszelkie ograniczenia czasowe w dostępie do miejsca montażu muszą być zgłoszone przez najemcę (KLIENTA) przy ustalaniu warunków zamówienia. Brak takich informacji może utrudnić lub uniemożliwić montaż wynajętych rzeczy.
 12. W przypadku dowozu mebli do miejsc zlokalizowanych na terenie gęsto zabudowanym, klient jest zobowiązany do zapewnienia miejsca parkingowego dla swobodnego rozładunku w bezpośredniej bliskości miejsca dostawy/montażu; brak takiego miejsca może skutkować niemożliwością wykonania usługi w przewidzianym czasie i zerwaniem umowy wynajmu (anulowaniem zamówienia) z przyczyn innych niż leżących po stronie wynajmującego (AMADEO).
 13. Jeżeli dojazd do miejsca dostawy/odbioru mebli zlokalizowany jest na terenie wymagającym wniesienia opłaty parkingowej przekraczającej 10 zł, koszt opłat parkingowych ponosi najemcja (Klient).
 14. W przypadku imprez plenerowych (organizowanych na zewnątrz) najemca (Klient) akceptuje fakt, że montaż wynajętych namiotów imprezowych, mebli i wyposażenia może zostać wstrzymany, opóźniony lub całkowicie odwołany jeżeli niekorzystne warunki pogodowe (np. silny wiatr powyżej 7m/sek.) lub inne nieprzewidziane zdarzenia pozostające poza wpływem stron wynajmu (np. powódź, wojna, itp.) nie pozwalają na bezpieczne wykonanie prac montażu i/lub bezpieczne użytkowanie, o czym decyduje arbitralnie wynajmujący (AMADEO).
 15. Odbiór osobisty mebli i wyposażenia przez klienta (do samodzielnego montażu) z naszego magazynu jest realizowany  jedynie w przypadku podstawienia pojazdu z odpowiednią przestrzenią ładunkową i zapewniającego warunki do bezpiecznego transportu wynajmowanych rzeczy (pojazd wyposażony w zaczepy mocujące oraz własne zabezpieczenia transportowe, takie jak pasy, gumy, itp.). Meble i wyposażenie eventowe wydawane do samodzielnego odbioru przez klienta nie są zabezpieczone; za zabezpieczenie w transporcie odpowiedzialny jest najemca (Klient).

ZASADY UŻYTKOWANIA

 1. Najemca (Klient) zobowiązany jest do użytkowania wynajętych mebli eventowych, namiotów imprezowych i wyposażenia na imprezy zgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Klient zwraca wynajęte rzeczy w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie i uporządkowanym, tzn. nie wymagającym serwisu sprzątającego dla ich odbioru lub demontażu. W w innym przypadku klient ponosi koszty dodatkowe ustalane przez AMADEO na podstawie wykonanych czynności dodatkowych (np. sprzątania).
 3. Klient odpowiada za wszelkie uszkodzenia powstałe w okresie wynajmu, również takie, które są spowodowane przez osoby trzecie, niezwiązane z klientem.
 4. Oklejanie lub znakowanie wynajętych mebli i sprzętów jest możliwe tylko po uzgodnieniu z wynajmującym i nie może skutkować uszkodzeniem lub pogorszeniem stanu wynajmowanych mebli lub sprzętu. Usunięcie oklejenia leży w gestii klienta – w przypadku zwrócenia rzeczy noszących ślady oklejania klient ponosi koszty związane z przywróceniem do stanu rzeczy sprzed wynajmu.
 5. Uszkodzenia wynajmowanych rzeczy są ustalane przy ich odbiorze w porozumieniu z klientem i wpisywane do protokołu przekazania podpisanego przez obie strony wynajmu.
 6. Wycena uszkodzeń powstałych w okresie wynajmu jest dokonywana przez AMADEO według własnego cennika i jest rozliczana na podstawie faktury wystawianej klientowi.
 7. Z wyżej wymienionych powodów przy niektórych realizacjach pobieramy kaucję zwrotną o czym decyduje osoba przyjmująca zamówienie