Zasady wynajmu

CENA I OKRES WYNAJMU

 1. Cena wynajmu mebli eventowych i wyposażenia na imprezy uzależniona jest od okresu wynajmu (1 dzień / 3 dni / 5 dni / 7 dni) i podana jest w opisie produktu. Wynajem mebli jest liczony za cały dzień bez względu na to od której się rozpoczął. Wypożyczenie mebli i wyposażenia na 1 dzień obejmuje odbiór wieczorem tego samego dnia, którego się rozpoczęło.
 2. Cena wynajmu namiotów imprezowych uzależniona jest od okresu wynajmu (1 dzień / 2 dni / 3 dni / 4 dni) i podana jest w opisie produktu. W ramach wypożyczenia na 1 dzień istnieje możliwość montażu namiotów w przeddzień imprezy oraz ich demontażu w dzień po imprezie.
 3. Wynajem mebli i namiotów eventowych na 1 dzień dotyczy jedynie Warszawy, Łodzi i woj. mazowieckiego.
 4. Ubezpieczenie przedmiotu wynajmu (mebli, namiotów i wyposażenia) nie jest wliczone w cenę wynajmu. Klient odpowiada w pełnym zakresie za wynajęte rzeczy w całym okresie wynajmu, czyli od chwili ich przekazania do wynajmu, aż do momentu i odebrania przez pracowników AMADEO i podpisania protokołu odbioru.

OFERTA / ZAMÓWIENIE / PŁATNOŚĆ

 1. Oferta na wynajem mebli eventowych i wyposażenia na imprezy jest przygotowywana w oparciu o informacje na temat dokładnego terminu i miejsca wynajmu oraz warunków na miejscu montażu.
 2. Zamówienia na wynajem przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej przesyłane drogą elektroniczną (e-mailem).
 3. Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez AMADEO jest proforma określająca wartość oraz warunki płatności (stanowi ona jednocześnie informację handlową określającą ustalone warunki finansowe).
 4. Potwierdzeniem złożenia zamówienia przez klienta jest wpłacenie zadatku w wysokości 50% wartości zamówienia brutto; brak wpłaty zadatku w ustalonym terminie klasyfikuje zamówienie jako anulowane.
 5. Wpłacony zadatek (rozumiany jako przedpłata za wynajem wniesiona w części lub w całości) nie podlega zwrotowi – prosimy o rozważne składanie zamówień.
 6. Zmiany w zamówieniu należy zgłaszać na min. 10 dni przed jego realizacją. Ewentualna zmiana nie może zmniejszać wartości zamówienia, a uzupełnienie zamówienia jest realizowane w miarę możliwości (dostępności mebli, namiotów i wyposażenia do wynajmu) .
 7. Rezygnacja z zamówienia (w części lub w całości) po wpłacie zadatku nie rozwiązuje umowy i nie stanowi podstawy do żądania zwrotu zadatku (przedpłaty).
 8. Płatność końcowa za wynajem musi nastąpić najpóźniej w przeddzień montażu. Brak dopłaty anuluje zamówienie bez prawa do zwrotu zadatku (przedpłaty).
 9. Faktura VAT za wynajem jest wystawiana niezwłocznie po realizacji wynajmu i wysyłana do klienta pocztą elektroniczną (e-mailem). Fakturę w formie papierowej można otrzymać w naszym biurze obsługi klienta (ul. Poznańska 94, 05-850 Jawczyce).

TRANSPORT I MONTAŻ

 1. Wynajem prowadzimy zawsze z transportem rozumianym jako dowóz i odbiór wynajętych rzeczy) realizowanym naszymi własnymi samochodami dostawczymi i ciężarowymi.
 2. Koszt transportu jest uzależniony od miejsca dowozu/odbioru ( miejsca imprezy), wielkości zamówienia oraz ew. utrudnień w dostępie do miejsca montażu (transport po schodach, windą, duża odległość od miejsca rozładunku, itp.). Koszt ten jest ustalany indywidualnie przy zamówieniu.
 3. Montaż mebli eventowych, namiotów imprezowych i wyposażenia na imprezy, rozumiany jako ustawienie w miejscu bezpośrednio przylegającym do miejsca rozładunku, jest wliczony w cenę wynajmu. Wyjątek stanowi wynajem krzeseł, gdzie ich rozstawienie stanowi koszt dodatkowy (1-2zł/szt netto).
 4. Transport i montaż/demontaż wypożyczonych mebli, namiotów i wyposażenia w godzinach nocnych (20,00 – 8,00) oraz dni wolne od pracy jest dodatkowo płatny.

ZASADY UŻYTKOWANIA

 1. Klient (Najemca) zobowiązany jest do użytkowania wynajętych mebli eventowych, namiotów imprezowych i wyposażenia na imprezy zgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Klient zwraca wynajęte rzeczy w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie i uporządkowanym, tzn. nie wymagającym serwisu sprzątającego dla ich odbioru lub demontażu. W w innym przypadku klient ponosi koszty dodatkowe ustalane przez AMADEO na podstawie wykonanych czynności dodatkowych (np. sprzątania).
 3. Klient odpowiada za wszelkie uszkodzenia powstałe w okresie wynajmu, również takie, które są spowodowane przez osoby trzecie, niezwiązane z klientem.
 4. Oklejanie lub znakowanie wynajętych mebli i sprzętów jest możliwe tylko po uzgodnieniu z wynajmującym i nie może skutkować uszkodzeniem lub pogorszeniem stanu wynajmowanych mebli lub sprzętu. Usunięcie oklejenia leży w gestii klienta – w przypadku zwrócenia rzeczy noszących ślady oklejania klient ponosi koszty związane z przywróceniem do stanu rzeczy sprzed wynajmu.
 5. Uszkodzenia wynajmowanych rzeczy są ustalane przy ich odbiorze w porozumieniu z klientem i wpisywane do protokołu przekazania podpisanego przez obie strony wynajmu.
 6. Wycena uszkodzeń powstałych w okresie wynajmu jest dokonywana przez AMADEO według własnego cennika i jest rozliczana na podstawie faktury wystawianej klientowi.