Zasady wynajmu

CENA I OKRES WYNAJMU

 1. Cena wynajmu mebli eventowych i wyposażenia na imprezy uzależniona jest od okresu wynajmu (1 dzień / 3 dni / 5 dni / 7 dni) i podana jest w opisie produktu. Wynajem mebli jest liczony za cały dzień bez względu na to od której się rozpoczął. Wypożyczenie na 1 dzień obejmuje odbiór wieczorem tego samego dnia, którego się rozpoczęło.
 2. Cena wynajmu namiotów imprezowych uzależniona jest od okresu wynajmu (1 dzień / 2 dni / 3 dni / 4 dni) i podana jest w opisie produktu. Istnieje możliwość montażu namiotów przeddzień wynajmu i ich demontażu w dzień po zakończeniu wynajmu.
 3. Wynajem mebli i namiotów eventowych na 1 dzień dotyczy jedynie Warszawy, Łodzi i woj. mazowieckiego.
 4. Ubezpieczenie przedmiotu wynajmu (mebli, namiotów i wyposażenia) nie jest wliczone w cenę wynajmu; klient odpowiada za wynajęte produkty w całym okresie wynajmu.

OFERTA / ZAMÓWIENIE / PŁATNOŚĆ

 1. Oferta na wynajem mebli eventowych i wyposażenia na imprezy jest przygotowywana w oparciu o informacje na temat dokładnego terminu i miejsca wynajmu oraz warunków na miejscu montażu.
 2. Zamówienia na wynajem przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej drogą elektroniczną (e-mailem).
 3. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez AMADEO jest proforma określająca wartość oraz warunki płatności (stanowiąca jedynie informację handlową).
 4. Akceptacją warunków wynajmu i potwierdzeniem złożenia zamówienia przez klienta jest wpłacenie zadatku w wysokości 50% wartości zamówienia brutto; brak wpłaty zadatku w ustalonym terminie klasyfikuje zamówienie jest NIEPOTWIERDZONE.
 5. Wpłacony zadatek (przedpłata w części lub w całości) nie podlega zwrotowi – prosimy o rozważne składanie zamówień.
 6. Zmiany w zamówieniu należy zgłaszać na min. 14 dni przed jego realizacją; ewentualna zmiana nie może zmniejszać wartości zamówienia.
 7. Rezygnacja z zamówienia (w części lub w całości) po wpłacie zadatku (potwierdzeniu zamówienia) nie rozwiązuje umowy i nie stanowi podstawy do żądania zwrotu zadatku (przedpłaty).
 8. Płatność końcowa za wynajem musi nastąpić najpóźniej w przeddzień montażu.
 9. Faktura VAT za wynajem wystawiana niezwłocznie po realizacji wynajmu i wysyłana do klienta pocztą elektroniczną (e-mailem) lub na życzenie pocztą tradycyjną.

TRANSPORT I MONTAŻ

 1. Wynajem prowadzimy zawsze z transportem (dowozem i odbiorem) realizowanym naszymi własnymi samochodami dostawczymi.
 2. Cena transportu jest uzależniona od miejsca imprezy, wielkości zamówienia oraz ew. utrudnień w dostępie do miejsca montażu (schody, winda, daleko od miejsca rozładunku, itp.) i jest ustalana indywidualnie
 3. Montaż mebli eventowych, namiotów imprezowych i wyposażenie na imprezy, rozumiany jako ustawienie w miejscu bezpośrednio przylegającym do miejsca rozładunku, jest wliczony w cenę wynajmu. Wyjątek stanowi wynajem krzeseł, gdzie ich rozstawienie stanowi koszt dodatkowy – 1,00 zł/szt netto.
 4. Transport i montaż/demontaż w godzinach nocnych (20,00 – 8,00) oraz w święta państwowe jest dodatkowo płatny.

ZASADY UŻYTKOWANIA

 1. Klient (Najemca) zobowiązany jest do użytkowania wynajętych rzeczy zgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Klient zwraca wynajęte rzeczy w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie i uporządkowanym, tzn. nie wymagającym serwisu sprzątającego dla ich odbioru lub demontażu; w innym przypadku klient ponosi koszty dodatkowe ustalane przez AMADEO na podstawie wykonanych czynności dodatkowych (np. sprzątania).
 3. Klient odpowiada za wszelkie uszkodzenia powstałe w okresie wynajmu, również takie, które są spowodowane przez osoby trzecie, niezwiązane z klientem.
 4. Oklejanie wynajętych mebli i sprzętów jest możliwe tylko po uzgodnieniu z wynajmującym i nie może skutkować uszkodzeniem lub pogorszeniem stanu wynajmowanych mebli lub sprzętu; usunięcie oklejenia leży w gestii klienta – w przypadku zwrócenia rzeczy noszących ślady oklejenia klient ponosi koszty związane z przywróceniem stanu rzeczy sprzed wynajmu.
 5. Uszkodzenia wynajmowanych rzeczy są ustalane przy ich odbiorze, w porozumieniu z klientem i wpisywane do protokołu przekazania podpisanego przez obie strony.
 6. Wycena uszkodzeń powstałych w okresie wynajmu jest dokonywana przez AMADEO według własnego cennika i jest rozliczana na podstawie faktury wystawianej klientowi.